Den 1 Januari 2017 träder en ny lag om lönekartläggning i kraft.

Huvudsyftet med lönekartläggning och analys är att kartlägga män och kvinnors löner. Men också att upptäcka, åtgärda och förhindra oskäliga löneskillnader baserade på kön. För dig som företagare med fler än 10 anställda innebär detta en skyldighet att varje år genomföra en lönekartläggning samt att upprätta en handlingsplan.

Vad säger lagen?

Diskrimineringslagen som helhet har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Från och med beslutet den 21 juni 2016 är alla arbetsgivare med minst 10 anställda skyldiga att kartlägga och analysera löneskillnader med avseende på kön varje år från och med 1 januari 2017. Arbetsgivare med minst 10 anställda ska även dokumentera sin kartläggning varje år.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är tillsynsmyndighet vilket innebär att DO kan kontrollera att en arbetsgivare följer diskrimineringslagen.

Arbetet med lönekartläggningen, analysen och upprättandet av en särskild handlingsplan ingår i arbetsgivarens skyldigheter att vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdhet.

Underlåtenhet att fullgöra dessa skyldigheter kan ytterst leda till att Nämnden mot diskriminering efter framställning från Diskrimineringsombudsmannen förelägger arbetsgivaren att vid vite fullgöra skyldigheterna.

Tycker du att det låter krångligt?

Vi hjälper dig med att ta fram underlag, utföra arbetsvärdering, gruppering, analys samt skriva handlingsplanen.